Privacy Policy – Osteopathie Zwijndrecht – Zwijndrecht

Osteopathie Zwijndrecht

Header afbeelding

Adresgegevens

Buizerdstraat 2-a
3334 SB Zwijndrecht

Rotterdamseweg 70
3332 AK  Zwijndrecht

 078-6127099

 info@osteopathiezwijndrecht.nl

Openingstijden

Maandag: 08:00 - 17:30
Woensdag: 08:00 - 17:30
Donderdag: 08:00 - 17:00

De praktijk

Wist u dat u voor osteopathie terecht kunt met of zonder verwijzing van uw huisarts of medisch specialist? Wanneer u op zoek bent naar een osteopaat kunt u zich direct inschrijven.

Privacy Policy

Osteopathie Zwijndrecht hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.   

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Osteopathie Zwijndrecht houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:  

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy document;  

 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;  
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;  
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;  
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;  
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.    

Als osteopathiepraktijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.   

  

Verwerking van persoonsgegevens:   

Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren wordt bij Osteopathie Zwijndrecht een registratie bijgehouden van uw medische en administratieve gegevens. Wij doen dit in het elektronisch patiëntendossier (IntraMed) welke wij gebruiken binnen onze osteopathie praktijk. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.    

  

Reglement:   

Het doel van het elektronisch patiëntendossier (EPD) is:   

 • registratie van de geleverde zorg binnen de osteopathie praktijk;   
 • naslag voor behandelend osteopaat en eventuele waarnemer om verantwoorde zorg te kunnen leveren;   
 • mogelijkheid om verantwoording af te leggen over de gegeven zorg aan patiënten;   
 • mogelijkheid om de geboden zorg financieel af te handelen;   
 • mogelijkheid om wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen.   

  In het EPD worden de volgende gegevens opgenomen:   

 • personalia / identificatiegegevens   
 • financiële en administratieve gegevens   
 • (para)medisch / psychologische gegevens   
 • Alleen de gegevens die betrekking hebben op uw behandeling worden in het EPD vastgelegd

    

Inzagerecht: u heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u hebben ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.    

 

Beveiliging en geheimhoudingsplicht: wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;   

 • alle personen die namens Osteopathie Zwijndrecht van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;   
 • wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;   
 • wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;   
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;  
 • wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;  
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.   

Gegevensverstrekking aan derden: gegevens van patiënten worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt ook niet aan de naaste familie. Als patiënt dient u hiervoor toestemming te geven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de (financiële) administratie, het elektronisch patiëntendossier en het versturen van online vragenlijsten. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft.   

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is.  

Uw osteopaat zal uw verwijzer/huisarts op de hoogte stellen van de voortgang van uw behandeling via een rapportage. Tijdens de eerste afspraak zal dit met u besproken worden.   

 

Patiënttevredenheid: binnen onze praktijk wordt de patiënttevredenheid van onze patiënten systematisch en automatisch gemeten via vragenlijsten. Deze vragenlijsten worden door Qualizorg B.V. (een extern geaccrediteerd bureau voor onderzoeksdiensten) verzonden en op een geanonimiseerd en geaggregeerd niveau verwerkt. Uw osteopaat zal u hierover tijdens de eerste behandeling meer uitleg geven en uw toestemming hiervoor vragen. Uw email adres wordt in het EPD ingevuld. Na afloop van de behandeling wordt u een vragenlijst via de email toegezonden. Indien u geen email adres heeft, kan de osteopaat u mogelijk vragen een vragenlijst per post te ontvangen en deze in te vullen. Indien u geen toestemming geeft, zult u geen vragenlijst ontvangen. Wanneer u over dit onderzoek nog vragen heeft, kunt u die altijd stellen aan uw behandelend osteopaat.    

 

Wetenschappelijk onderzoek: teneinde de osteopathie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat meedelen aan uw osteopaat.   

Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.   

 

Bewaartermijn: Osteopathie Zwijndrecht bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.  Indien de gegevens zodanig bewerkt zijn dat herleiding tot individuele personen redelijkerwijs niet mogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm langer dan 10 jaar bewaard blijven.   

 

Klachten: mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U kunt dit via de geldende klachtenregeling binnen onze osteopathie praktijk kenbaar maken.   

 

Beheer: mw. D. Berger, de heer J. Twilt en de heer T. Tielman, praktijkhouders van Osteopathie Zwijndrecht en Fysiotherapiepraktijk Berger, Twilt en Tielman te Zwijndrecht zijn verantwoordelijk voor de inhoud en het goed functioneren van de persoonsregistratie.   

Uw behandelend osteopaat is verantwoordelijk voor het (dagelijks) beheer van de gegevens.   

 

Wijzigingen: wijzigingen in dit reglement worden door de praktijkhouders of door de kwaliteitsmedewerker binnen de praktijk aangebracht. Wijzigingen in het reglement zijn direct nadat ze bekend gemaakt zijn van kracht.   

 

Inwerkingtreding: dit reglement is per 1 augustus 2019 in werking getreden en bij Osteopathie Zwijndrecht in te zien.   

  

Osteopathie Zwijndrecht  

Tel: 078-6127099  

E-mail: info@osteopathiezwijndrecht.nl